The latest scandal disappearance of 1.4 million euros from the budget of the Republic of Kosovo by the Ministry of Internal Affairs reveals two things this government but also for the Prosecution and the Judiciary:

Corruption has now become the norm of government functioning. 10% is established as an integral part of the cost of any government procurement contract. When this is done in the Ministry of Internal Affairs, the ministry that manages the Police of the Republic of Kosovo, then it clearly reveals the reason why we do not have a successful police prosecution of crime, and so brutal violation of citizens.

Judicial policy interventions. So far, all citizens have serious doubts about the high level of corruption in the judiciary. But some people have found a ray of hope that the mission will improve the situation hopeless. Case 1.4 million passports plainly that EULEX will not be the solution, but an important part of the problem. This is due to the policy of EULEX and its links with government policy which has established itself in favor of negotiations and compromise with Serbia.

1.4 million are 10% of the contract of 14 million which has won the Austrian company the “Österreichische Staatsdruckerei” (OeSD) for the printing of Kosovo passports. These passports promising us that the government would be our ticket to free travel. While reality shows that these paskan us were lottery tickets that enriches senior government officials.

One of the protagonists published so far in the media for this near Germany Natalie Velijaj, which is arrested has provided documentary evidence of the affair. It was stated that 1.4 million of evaporated very well known on account of whom had gone. She knows this since it was really own it, which has transferred these funds into these accounts. But according to her attorney or local prosecutor of EULEX as he refused to allow to speak about this. Imagine what brutal intervention in the proceedings but also in the spirit of the functioning of an independent judiciary is trying in this case: arrested for corruption persists to present facts about the affair and prosecutors do not allow such a thing. Usually the detainee is going to hide the facts the prosecution does its best to blanch them. In this case it is the opposite. Local and international prosecutors want to hide them using their official position to prevent their whitening.

This case should go to the end. We appeal to the prosecutors of the case that not hinder solve the case and punish the culprits. Do not fear the corrupt and do not help them.

I also call upon government officials, Bajram Rexhepi, not to intervene in this case and to free the judiciary from their clutches, so that he might be free to pursue numerous cases of corruption that surfaced us daily . To tell you not to steal but it seems redundant because the thefts have already an integral part of the work. But at least when caught stealing accept and leave.

Skandali i fundit i zhdukjes së 1.4 milionë eurove nga buxheti i Republikës së Kosovës përmes Ministrisë së Punëve të brendshme i shpërfaq dy gjëra për këtë Qeveri por edhe për Prokurorinë dhe Gjyqësorin:

  1. Korrupsioni tashmë është bërë normë e funksionimit të qeverisë. 10% është etabluar si pjesë e pandashme e kostos së kontratës për cilindo prokurim të qeverisë. Kur kjo bëhet edhe në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ministria që e menaxhon Policinë e Republikës së Kosovës, atëherë kjo e shpërfaq qartë edhe arsyen pse nuk kemi një polici të suksesshme në ndjekjen e krimit, dhe aq brutale në shkeljen e qytetarëve.
  2. Ndërhyrjet e politikës në gjyqësor. Deri tash të gjithë qytetarët kanë pasur dyshime për nivelin e lartë të korrupsionit në gjyqësor. Por disa qytetarë e kanë pasur një fije shprese se EULEX-i do ta përmirësojë këtë situatë të pashpresë. Rasti i 1.4 milionëve të pasaportave e dëshmon qartë se EULEX-i nuk do të jetë zgjidhja e problemit por një pjesë e rëndësishme e problemit. Kjo për shkak të politikës së EULEX-it dhe të lidhjeve të tij me politikën e qeverisë e cila e ka vendosur veten në funksion të negociatave dhe kompromisit me Serbinë.

 

1.4 milionë euro janë 10% e kontratës prej 14 milionë eurosh të cilën e ka fituar kompania austriake “Österreichische Staatsdruckerei” (OeSD) për shtypjen e pasaportave të Kosovës. Këto pasaporta na premtoheshin nga Qeveria se do të jenë bileta jonë drejt udhëtimit pa viza. Ndërkohë që realiteti po e tregon se këto na paskan qenë bileta e lotarisë që i pasuron zyrtarët e lartë qeveritar.

 

Njëra prej protagonisteve të publikuara deri tash nëpër media për këtë aferë gjermania Natalie Velijaj, e cila është arrestuar ka ofruar dëshmi të dokumentuara për këtë aferë. Ajo kishte deklaruar se 1.4 milionët e avulluar dihet shumë mirë se në llogari të kujt kishin shkuar. Ajo e di këtë me të vërtetë pasi që ka qenë vet ajo e cila i ka bartur këto mjete në këto llogari. Mirëpo sipas avokatit të saj as prokurori vendor e as ai i EULEX-it nuk kanë pranuar që ta lejojnë të flas për këtë gjë. Paramendoni se çfarë intervenimi brutal në procedurat por edhe në frymën e funksionimit të një gjyqësori të pavarur po e provojmë në këtë rast: e arrestuara për korrupsion insiston që të prezantojë fakte për aferën dhe prokurorët nuk e lejojnë një gjë të tillë. Zakonisht i arrestuari do t’i fsheh faktet e prokurori bën çmos që t’i zbardh ato. Në këtë rast është e kundërta. Prokurorët vendor e ndërkombëtar po duan t’i fshehin ato duke e përdorur pozitën e tyre zyrtare për ta penguar zbardhjen e tyre.

 

Këtij rasti duhet shkuar deri në fund. I bëjmë thirrje prokurorëve të rastit që të mos e pengojnë zbardhjen e rastit dhe dënimin e fajtorëve. Mos iu frikësoni të korruptuarve dhe mos i ndihmoni ata.

 

Po ashtu i bëjmë thirrje zyrtarëve qeveritar, Bajram Rexhepit, që të mos ndërhyjnë në këtë rast dhe ta lirojnë gjyqësorin nga kthetrat e tyre, në mënyrë që ai të jetë i lirë t’i ndjekë rastet e shumta të korrupsionit të cilat po na shpërfaqen përditë. Për t’ju thënë mos vidhni po më duket e tepërt sepse hajninë tashmë e keni pjesë përbërëse të punës. Por të paktën kur të ziheni duke vjedhur pranojeni dhe largohuni.

 

pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900