Statement by the Head of the EU Office/EU Special Representative and Heads of EU Member States Missions in Kosovo on the 14 February parliamentary elections.
The Head of the EU Office/EU Special Representative and the Heads of the EU Member States Missions in Kosovo have been following with great attention preparations of the early parliamentary elections.
We underline the importance of transparent, credible and inclusive elections. We call on all relevant Kosovo institutions to act in accordance with international standards, free from political pressure and to respect the decisions of the Central Election Commission and the judiciary. We encourage the citizens of Kosovo to exercise their right to vote while respecting all measures against the COVID-19 pandemic.
The EU has sent an Elections Expert Mission (EEM) to Kosovo covering the entire process of preparation of elections, voting and counting, including the appeals phase.
The EEM will prepare a report on the elections including recommendations on how to further improve and strengthen the electoral process.
Furthermore, we, diplomats from the EU Office/EUSR and representations of the EU Member States, together with other international colleagues, will be following closely the electoral process on Election Day by visiting polling stations. We also welcome and support the efforts of Kosovo civil society organizations to observe the election campaign and the Election Day process.
We firmly stand by our enduring strong partnership with Kosovo. We stand ready to engage with the elected members of the Assembly. We trust that a President will be elected swiftly by the new Assembly and a new government will be formed, in a timely manner, in order to promote further reforms and development, fight corruption, strengthen the rule of law and take forward the European future of Kosovo including the continuation of the EU-facilitated Dialogue between Belgrade and Pristina.
We look forward to discussing the implementation of the recommendations of the successive European Union Election Observation Missions’ reports with the Kosovo authorities after the elections. We invite all parties to step up their work after the elections in order to implement such recommendations.
Deklaratë e Shefit të Zyrës së BE/Përfaqësuesit Special të BE dhe Shefave të Misioneve të Shteteve Anëtare të BE në Kosovë për zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit
Shefi i Zyrës së BE/Përfaqësuesi Special i BE dhe Shefat e Misioneve të Shteteve Anëtare të BE-së në Kosovë po i ndjekin me vëmendje të madhe përgatitjet për zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Nënvizojmë rëndësinë e zgjedhjeve transparente, të besueshme dhe përfshirëse. U bëjmë thirrje të gjitha institucioneve përkatëse të Kosovës që të veprojnë në përputhje me standardet ndërkombëtare, të lirë nga presioni politik dhe t’i respektojnë vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe të gjyqësorit. Inkurajojmë qytetarët e Kosovës që ta ushtrojnë të drejtën e tyre për të votuar duke i respektuar të gjitha masat kundër pandemisë COVID-19.
BE ka dërguar një Mision të Ekspertëve të Zgjedhjeve (EEM) në Kosovë që mbulon të gjithë procesin e përgatitjes së zgjedhjeve, votimit dhe numërimit, duke përfshirë fazën e ankimimit. EEM do ta përgatitë një raport për zgjedhjet duke përfshirë rekomandimet se si të përmirësohet dhe forcohet më tej procesi zgjedhor.
Për më tepër, ne, diplomatët nga Zyra e BE/PSBE dhe përfaqësimet e Shteteve Anëtare të BE, së bashku me kolegët tjerë ndërkombëtarë, do ta ndjekim nga afër procesin zgjedhor në Ditën e Zgjedhjeve duke i vizituar qendrat e votimit. Ne gjithashtu e mirëpresim dhe përkrahim punën e organizatave të shoqërisë civile të Kosovës në vëzhgim të fushatës zgjedhore dhe procesit në Ditën e Zgjedhjeve.
Ne i qëndrojmë fuqishëm partneritetit tonë të fortë e të qëndrueshëm me Kosovën. Jemi të gatshëm që të angazhohemi me anëtarët e zgjedhur të Kuvendit. Kemi besim se Presidenti do të zgjidhet shpejt nga Kuvendi i ri dhe do të formohet qeveria e re, me kohë, në mënyrë që të promovojë reforma dhe zhvillime të mëtejshme, ta luftojë korrupsionin, ta forcojë sundimin e ligjit dhe ta çojë përpara të ardhmen Evropiane të Kosova, përfshirë vazhdimin e Dialogut të lehtësuar nga BE në mes të Beogradit dhe Prishtinës.
Mirëpresim diskutimin lidhur me zbatimin e rekomandimeve të raporteve të njëpasnjëshme të Misioneve të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Bashkimit Evropian me autoritetet e Kosovës pas zgjedhjeve. I ftojmë të gjitha partitë që t’i rroken punës pas zgjedhjeve në mënyrë që t’i zbatojnë ato rekomandime.
—————————————————————
Izjava šefa Kancelarije EU/specijalnog predstavnika EU i čelnika misija zemalja članica EU na Kosovu povodom parlamentarnih izbora 14. februara
Šef Kancelarije EU/specijalni predstavnik EU i čelnici misija zemalja članica EU na Kosovu sa velikom pažnjom su pratili pripreme za prevremene parlamentarne izbore.
Podvlačimo značaj transparentnih, pouzdanih i inkluzivnih izbora. Pozivamo sve relevantne kosovske institucije da postupaju u skladu sa međunarodnim standardima, bez političkog pritiska i da poštuju odluke Centralne izborne komisije i sudstva. Podstičemo građane Kosova da iskoriste svoje pravo glasa uz poštovanje svih mera protiv pandemije COVID-19.
EU je na Kosovo poslala Stručnu misiju za izbore (SMI) koja obuhvata ceo proces pripreme izbora, glasanja i prebrojavanja, uključujući i žalbenu fazu. SMI će pripremiti izveštaj o izborima, uključujući preporuke o načinu za dalje unapređenje i jačanje izbornog procesa.
Osim toga, mi, diplomate iz Kancelarije EU/SPEU i predstavništava zemalja članica EU, zajedno sa drugim međunarodnim kolegama, tesno ćemo pratiti izborni proces na dan izbora posećivanjem biračkih mesta. Takođe, pozdravljamo i podržavamo napore organizacija građanskog društva na Kosovu u pogledu posmatranja izborne kampanje i procesa na dan izbora.
Čvrsto stojimo po pitanju našeg istrajnog i jakog partnerstva sa Kosovom. Spremni smo da se angažujemo sa izabranim poslanicima u Skupštini. Verujemo da će nova skupština brzo izabrati predsednika i da će se formirati nova vlada, blagovremeno, da bi se promovisale dalje reforme i razvoj, povela borba protiv korupcije, ojačala vladavina prava i uznapredovala evropska budućnost kosova, uključujući nastavak dijaloga između Beograda i Prištine uz pomoć EU.
Radujemo se razgovoru o primeni preporuka iz sukcesivnih izveštaja misija Evropske unije za posmatranje izbora sa kosovskim organima nakon izbora. Pozivamo sve strane da ubrzaju svoj rad posle izbora da bi se iste preporuke primenile.
2 thought on “Hopefully The EU Will Prevent the US Interfering in the Kosovo Elections”
  1. That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read post!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900